Accounting Dictionary A-Å

A.

A-Skat (lønskat)
A-tax (payroll tax)

A.M.B.A
Limited liability cooperative

Abonnement
Subscription

Acceptfrist
Deadline for acceptance

Aconto
On account

Acontobetaling
On account payment

Acontofaktura
On account invoice

Acontoskat
On account tax

Advokat
Attorney / lawyer

Afdrag
Instalment

Afkast
Return / yield

Afkastningsgrad
Return on assets (ROI)

Afregning
Settlement

Afrunding
Rounding

Af- og nedskrivning
Write off / write downs / depreciations /amortisation / impairment losses

Afslutning af regnskabsår
Closing of the financial year

Afspadsering
Time in lieu

Afstemning
Reconciliation

Aktie
Share

Aktiekapital
Share capital

Aktieselskab (A/S)
Public limited liability company

Aktieudbytte
Dividend

Aktionær
Shareholder

Aktionærlån
Shareholder loan

Aktiv
Asset

AM-bidrag
Labour market contribution

Amortisation
Amortization

Amortisationsplan
Amortization scheme

Anlægsaktiver / langfristede aktiver
Fixed assets / long-term investments

Anlægskartotek
Fixed asset ledger

Anlægsnote
Fixed asset movement schedule

Anpartsselskab (ApS)
Private limited liability company

Ansættelseskontrakt
Employment contract

Anvendt regnskabspraksis
Accounting policy

Arbejdskraft
Labour

Arbejdsløshedskasse
Unemployment insurance fund

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
Danish labour market lifelong pension plan / supplementary pension

Arbejdsskadeserstatning
Industrial  injury compensation / worker’s compensation

Arbitrage
Arbitrage

Auktion
Auction

Avance
Profit margin

B.

B-skat (lønskat)
B-tax (payroll tax)

Balance
Balance sheet

Bankafstemning
Bank reconciliation

Bankgaranti
Bank security / guarantee

Bankrådgiver
Bank advisor

Barsel
Maternity / paternity /parental leave

Basisår
Base year

Befordringsfradrag
Deduction for transport

Begrebsramme
Conceptual framework for financial reporting

Beskæftigelsesfradrag
Employment deduction

Bestyrelse
Board of directors

Betalingsadvisering
Payment notification

Betalingsbalance
Balance of payments

Betalingsevne
Ability to pay

Betalingsgateway
Payment gateway

Betalingsløsning
Payment solution

Betalingspåkrav
Order for payment

Betalingsservice
Payment service

Betalingsstandsning
Suspension of payments

BIC-kode
Business Identifier Code

Bikort
Secondary tax card

Bilag
Document

BNI (Bruttonationalindkomst)
GNP (Gross national product)

BNP (Bruttonationalproduct)
GDP (Gross domestic product)

Bogføring
Bookkeeping

Bogføringsloven
The Bookkeeping Act

Bogføringssystem
Bookkeeping system

Bogført værdi
Carrying value / amount

Bogholder 
Bookkeeper

Bogholderi
Accounting

Børsnoteret selskab
Listed company

Branchekode
Industry code

Brutto
Gross

Bruttoavance / bruttomargin
Gross margin

Bruttofortjeneste / bruttoresultat
Gross profit

Bruttoindkomst
Gross income

Bruttoløn
Gross pay

Bruttolønsordning
Gross salary scheme

Budgetkonto
Budget account / item

Bundfradrag
Basic deduction

Bundskat
Bottom-bracket tax

C.

CVR-nummer (Centrale Virksomhedsregister)
CVR number (company / organisation number)

D.

Dagpenge
Unemployment benefits

Dagsværdi
Fair value

Databehandleraftale
Data Processing Agreement

Datterselskab
Subsidiary

Debet
Debit

Debitor
Debtor

Debitorbogholderi
Debtors ledger

Debitoromsætningshastinghed
Debtor turnover rate

Debitoroversigt
Debtor statement

Deflation
Deflation

Delfaktura
Partial invoice

Detailvirksomhed
Retail business

Direkte omkostninger
Direct costs / expenses

Direktion
Executive board

Direktørkontrakt
Management contract

Dobbelt bogføring
Double-entry bookkeeping

Dobbelt postering / dublet
Double-entry / doublet

Driftsbudget
Operating budget

Driftskonto
Operating account

Driftsrentabilitet
Operating profit

Driftsresultat
Operating income

Driftsselskab
Operating company

Dækningsbidrag
Contribution margin

Dækningsgrad
Operation margin

E.

E-boks
E-box (digital postbox)

E-mærket
Certification for safe webshops

EAN-faktura (European Article Numbering)
EAN invoice (European Article Numbering)

EAN-nummer (European Article Numbering)
EAN number (European Article Numbering)

Efterpostering
Post entry

Efterspørgsel
Demand / request

Efterspørgselselasticitet
Demand elasticity

Efterspørgselskurve
Demand curve

Egenerklæring
Self-declaration

Egenkapital
Equity

Egenkapitalforrentning
Return on equity (ROE)

EIFO (former Vækstfonden)
The export and investment fund of Denmark

eIndkomst
eIncome

Ejeraftale
Shareholders agreement

Ejerbog
Shareholders register

Ejerskifteforsikring
Change-of-ownership insurance

Eksport
Export

Eksternt årsregnskab
Annual report / financial statement

Elasticitet
Elasticity

Elektronisk faktura
Electronic invoice

Elektronisk indbetalingskort
Electronic payment card

Elektronisk regning
Electronic bill / invoice

Engrosvirksomhed
Wholesales business

Enhedsomkostninger
Unit costs / expenses

Enkeltmandsvirksomhed
Sole proprietorship / one-person company

Erhvervelsesmoms
Purchase VAT

Erhvervslejekontrakt
Business tenancy contract

Erhvervspsykologi
Occupational psychology

Erhvervsstyrelsen
The Business Authorities / Agency

Erstatning
Compensation

Etableringsbudget
Establishing budget

Eventualforpligtelser
Contingent liabilities

Eventualpost
Contingency

Exitstrategi
Exit strategy

F.

F.M.B.A.
Association with limited liability

Fagforening
Union

Faktura
Invoice

Fakturaskabelon
Invoice template

Fakturering
Invoicing

Faktureringssprogram
Invoice system

Faste omkostninger
Fixed costs / expenses

Feriepenge
Holiday allowance

Finansbilag
Financial annex / document / journal

Finansbogholderi
Financial accounting

Finansiel gearing
Financial gearning / leverage

Finansielle poster
Financial entries

Finansiering
Financing

Finansieringsomkostninger
Finance costs / expenses

Finansår
Financial year

Firmabil
Company car

Firmatelefon
Company phone

Fogedretten
Court of bailiffs

Folkepension
Public pension

Fonde og foreninger
Foundations and associations

Forbehold
Reservation

Formuefællesskab
Community of property

Forretningsmodel
Business model

Forretningsplan
Business plan

Forretningsudvikling
Business development

Forsikring
Insurance

Forskudsopgørelse
Preliminary income assessment

Forsyningskæde
Supply chain

Fortrolighedsaftale
Non-disclosure agreement (NDA)

Fremmedkapital
Borrowed capital

Frikort
Tax exemption card

Fritvalgskonto
Flexible spending account

Fritvalgsordning
Flexible spending scheme

Fuldmagt
Power of attorney

Funktionær
Functionary

Førevareleverandør
Food supplier

Følgeseddel
Accompanying document

G.

Gaveafgift
Gift tax

Gebyr
Fee

Generalforsamling
General Annual Meeting

Gennemsnitlig kostpris
Average cost price

Girokort
Giro card

Goodwillnedskrivning
Goodwill impairment

Grønt regnskab
Environmental accounting

Gældsstyrelsen
The Danish Debt Collection Agency

Gældsbrev
Promissory note

Gældssanering
Debt consolidation

H.

Halvårsregnskab
Half year financial statement / report

Handelsbalance
Trade balance

Handelsvirksomhed
Trade company

Hedgefond
Hedge fund

Helårsregnskab
Annual financial statement

Hensat forpligtelse
Provision / accrual

Hensættelse
Provision / accrual

Holdingselskab
Holding company

Homogent marked
Homogeneous market

Honorar
Earning / pay

Hovedaktionær
Principal shareholder

Hovedbog
Ledger

Hovedkort
Primary tax card

Hvidvaskningsloven
The Money Laundering Act

Hybrid kernekapital
Additional tier 1 capital

Hæftelse
Liability

I.

IFRS
International Financial Reporting Standards

Immateriel aktiver
Intangible assets

Immaterielle anlægsaktiver
Intangible fixed assets

Immaterielle rettigheder
Intellectual property rights

Indbetaling
Payment

Indfrielse
Repayment

Indgående moms (købsmoms)
Ínput / incoming / purchase VAT

Indkomstelasticitet
Income elasticity

Indlånsrente
Deposit rate

Indløsningsaftale
Acquiring agreement

Indsigelse
Objection

Indtægt
Income

Indtjening
Earnings

Inkasso
Debt collection

Insolvens
Insolvency

Insourcing
Insourcing

Interessentskab I/S
General partnership

Interim
Interim

Intern revision
Internal audit

Internt regnskab
Internal financial statement / Management accounting

Investering
Investment

Investeringsbudget
Investment budget

Investeringsforening
Investment fund

Investeringsselskab
Investment company

Iværksætter
Entrepreneur

Iværksætterkonto
Start-up account

J.

Jurist
Lawyer

K.

Kalenderår
Calendar year

Kapacitetsomkostninger
Capacity costs

Kapital
Capital

Kapitalafkast
Return on capital

Kapitalejer
Shareholder

Kapitalindkomst
Capital income

Kapitalselskab
Limited liability company

Kapitalværdi
Capital value

Kassebeholdning
Cash in hand

Kassekladde
Daybook

Kassekredit
Overdraft credit

Kildeskat
Withholding tax

Kommanditselskab (K/S)
Limited partnership

Kommission
Commission

Koncernregnskab
Consolidated account / consolidated financial statement

Koncernstruktur
Group structure

Konkollega
Contraction of ‘competitor’ and ‘colleague’

Konkurrenceklausul
Non-competition clause

Konkurrent
Competitor

Konkurs og rekonstruktion
Bankruptcy and reconstruction

Konsulentaftale
Consultancy agreement

Kontanter
Cash

Kontanthjælp
Cash benefits

Kontering
Allocation

Konto
Account

Kontokort
General ledger statement

Kontoplan
Chart of accounts (CoA)

Kontoudtog
Account statement

Kontrollerede transaktioner
Controlled transactions

Kortfristet gæld / forpligtelser
Short-term / current liabilities

Kostpris
Cost price

Kredit
Credit

Kreditnota
Credit note

Kreditor
Creditor / accounts payable

Kreditorbogholderi
Creditor accounting

Kreditornummer
Creditor / supplier number

Kreditorstyring
Creditor controlling

Kryptovaluta
Cryptocurrency

Kunde
Customer

Kurator
Curator

Kvalitativ værdiansættelse
Qualitative valuation

Kvantitativ værdiansættelse
Quantitative valuation

Kvitteringer
Receipts

Køb og salg af virksomhed
Purchase and sale of company

Købsaftale (salgsaftale)
Purchase agreement

Kørselsfradrag
Deduction for transport

Kørselsgodtgørelse
Mileage allowance

Kørselsregnskab
Mileage records

L.

Lager
Inventory

Lagerstyring
Inventory management

Langfristet gæld
Long-term liabilities

Ledelse
Management

Ledelsesberetning
Management report

Ledelsespåtegning
Statement by management on the annual report

Leverandør
Supplier

Leverandørservice
Supplier service

Leveringsbetingelser
Terms of delivery

Likvid
Liquid

Likvide beholdninger
Liquid assets

Likviditet
Liquidity

Likviditetsbudget
Cash flow forecast

Likviditetsgrad
Liquidity ratio

Likviditetsreserve
Liquidity reserves

Livscyklusomkostninger
Life cycle costs (LCC)

Løn
Pay

Lønindeholdelse
Withholding of pay

Lønning
Wage / salary / payroll

Lønningliste
Payroll list

Lønsum
Wage bill

Lønsumsafgift
Payroll tax

Løntilskud
Wage subsidies

Låneaftale
Loan agreement

Lånetyper
Types of loans

M.

Markedsandel
Market share

Markedspriser
Market price

Markedsrente
Market rate

Medarbejderaktier
Employee stock ownership

Mellemregningskonto
Intermediary / intercompany account

Merværdi
Value added

Mikroøkonomi
Microeconomics

Miljøregnskab
Environmental accounting

Miljøtillæg
Environmental supplement

Mindre anskaffelser
Small acquisitions

Mindsteløn
Minimum wage

Misligholdelse
Default

Moderselskab
Parent company

Modkonto
Contra account

Moms
VAT

Momsafregning
VAT return

Momsfradrag
VAT deduction

Momsfritagelse
VAT exemption

Momsindberetning
VAT return / declaration

Momsnummer
VAT number

Momsopgørelse
VAT statement

Momsregistrering
VAT registration

Momsregler
VAT rules

Monopol
Monopoly

Morarente
Default interest rate

Møntfod (Møntenhed)
Currency

Målgruppe
Target audience

N.

Ned- / afskrivninger
Write off / write downs / depreciations /amortisation / impairment losses

NemKonto
Easy Account / NemAccount

Netbank
Online banking

Netto
Net

Nettoaktiver
Net assets

Nettoløn
Net salary

Nettoomsætning
Net revenue

Nettoresultat
Net income

Noter
Notes

Nulbaseret budgettering
Zero-based budgeting

Nutidsværdi
Current value

Nøgletal
Key figures / ratios

O.

Obligationer
Bonds

Omkostninger
Costs / expenses

Omkostningsbudget
Accrual-based budget

Omsætning
Revenue

Omsætningsaktiver / kortfristede aktiver
Current assets

Omsætningshastighed
Turnover rate

Operativ gearing
Operational gearing

Opfindelse
Invention

Oplysningsskemaet
Tax return 

Opsigelse
Termination

Opskrivninger
Increases / write-ups

Option
Options

Organisationsdiagram
Organizational chart

Organisationsstruktur
Organizational structure

Overarbejde
Overtime work

Overenskomster i Danmark
Collective agreements in Denmark

Overførsel
Transfer

Overskud
Profit

P.

Pantebrev
Mortgage note

Pantsætning
Pledging

Partnerselskab
Partnership limited by shares

Passiv indkomst
Passive income

Passiver
Liabilities

Pengebinding
Capital tie-up

Pengestrøm 
Cashflow

Pengestrømsfrembringende enhed
Cash-generating unit /CGU)

Pengestrømsopgørelse
Cash flow statement

Periodeafgrænsningsposter
Accruals

Periodeopgørelse
Trial balance

Periodisering
Accrual accounting

Personalegoder
Employee benefits

Personalehåndbog
Employee handbook

Personaleomkostninger
Costs of labour

Personfradrag
Personal allowance

Personlig hæftelse
Personal liability

Personlig Konkurs
Personal bankruptcy

Personligt Ejet Mindre Virksomhed (PMV)
Personally owned small business (PMV)

Personskat
Personal income tax

Portefølje
Portfolio

Post
Item

Postering
Entry

Praktikaftale
Internship agreement

Primo og Ultimo
Opening and closing of period

Primopostering
Opening entry

Pris
Price

Priselasticitet
Price elasticity

Prisfastsættelse
Pricing

Priskalkulation
Price calculation

Priskrig
Price war

Prispolitik
Price policy

Produktansvar
Product liability

Produktionsvirksomhed
Manufacturing business

Produktivitet
Productivity

Profit
Profit

Profitmargin
Profit margin

 

Projektstyring
Project management

Q.

R.

Realkredit
Mortgage credit

Refusion
Refund

Registreret revisor
Registered auditor

Regning
Bill

Regnskab
Account

Regnskabsaflæggelse
Financial reporting

Regnskabsklasse A-B-C-D
Accounting class A-B-C-D

Regnskabspligt
Accountability / requirements for accounting

Regnskabsprogram
Acounting program

Regnskabssystem
Accounting system

Regnskabsår
Financial year

Rejsegodtgørelse
Travel allowance

Rentabilitet
Profitability

Rente
Interest

Renters rente
Compound interest

Repræsentationsmoms
Representation VAT

Reserver
Reserves

Resultat
Result

Resultat af primær drift
EBIT / Operation profit

Resultat før afskrivninger
EBITDA

Resultatopgørelse
Profit and loss statement

Retshjælp
Legal aid

Retssag
Lawsuit

Revideret regnskab
Audited accounts / financial statement

Revision
Audit

Revisionsfirma
Audit firm

Revisionspligt
Audit requirement

Revisionsprotokollat
Auditor’s report

Revisionspåtegning
Auditor’s report / statement

Revisor
Auditor

Revisorerklæring
Auditor’s statement of assurance

Risikoanalyse
Risk analysis

Risikostyring
Risk management

RKI
Danish register of bad payers

Rykker
Dunning letter

Rykkerprocedure
Dunning procedure

Rådgivende organ
Advisory board

Rådighedsbeløb
Amount available

S.

S.M.B.A.
Companies with limited liability

Saldobalance
Trial balance

Salgsfremmende omkostninger
Sales promotion costs

Samarbejdsaftale
Cooperation agreement

Sambeskatning
Joint taxation

Scrapværdi
Scrap value

SE-nummer (Stamregister over Erhvervsdrivende)
SE number (master register for economic operators)

Segmentering
Segmentation

Selskabsbeskatning
Corporate taxation

Selskabsform
Type of company

Selskabskapital
Share capital

Selskabsloven
Danish Companies Act

Selskabsskat
Corporate income tax (CIT)

Selskabsstiftelse
Company establishment

Selvangivelse
Tax return

Servicefradrag (Håndværkerfradrag)
Deduction for home improvement services

Servicevirksomhed
Service provider

Sikkerhedsmargin
Safety margin

Skattefradrag
Tax deduction

Skattekonto
Tax account

Skattekort
Tax card

Skattestyrelsen
The Danish Tax Authorities

Småanskaffelser
Low value assets / consumables

Socialt regnskab
Social auditing / statement

Solidarisk hæftelse
Joint liability

Soliditet
Solvency

Soliditetsgrad
Equity ratio

Solvens
Solvency

Solvensgrad
Solvency ratio

Sort arbejde
Undeclared work

Sparringspartner
Sparring partner

Splitmoms
Split VAT

Sponsorat
Sponsorship

Startkapital
Initial capital

Statsautoriseret revisor
State authorized public accountant

Status
Status

Stiftelsesdokument
Memorandum of association / Deed of establishment

Stiltiende accept
Tacit / implied consent

Straksafskrivning
Accelerated depreciation

Supplerende oplysninger
Additional information

Synergieffekt
Synergy effect

T.

Tab på debitorer
Loss on receivables

TastSelv
E-tax for businesses

Tilgodehavende
Receivable

Timeregistrering
Time tracking

Told
Duties

Top-topskat
Top-top-bracket tax

Topskat
Top-bracket tax

Totalindkomst
Comprehensive income

Transaktion
Transaction

Transfer pricing (TP)
Transfer pricing (TP)

Trekantshandel
Triangular transaction

U.

Uanmeldt kasseeftersyn
Unannounced cash register control

Udbud
Supply

Udbytte
Dividend

Udbyttepolitik
Dividend policy

Udbytteskat
Dividend tax

Udestående
Outstanding amount

Udgående moms (salgsmoms)
Output / outgoing / sales VAT

Udgift
Cost / expense

Udlejningskontrakt
Lease contract

Udlicitering
Outsourcing

Udlånsrente
Lending interest rate

Udskudt skat
Deferred tax

Udviklingsomkostninger
Development costs

Ultimo
Closing of period

Underskud
Deficit

V.

V.M.B.A.
Collective name for S.M.B.A., F.M.B.A., and A.M.B.A.s

Valutareserve
Exchange reserves

Valutaveksling
Currency exchange

Varebeholdning
Inventories

Varedebitor
Trade accounts receivable

Vareforbrug
Cost of goods

Varekreditor
Trade accounts payable

Varekøb
Purchase

Varelagerets omsætningshastighed
Inventory turnover rate

Variable omkostninger
Variable costs

Vederlag
Remuneration

Vedtægter
Articles of Association (AoA)

Videnregnskab
Intellectual capital statement

Virksomhedsfusion
Company merger

Virksomhedsomdannelse
Corporate inversion

Virksomhedspant
Company pledge

Virksomhedssammenslutning
Business combination

Virksomhedsskat
Tax on business

Virksomhedsskatteordning (VSO)
The Danish Business Taxation Act

Vurderingsberetning
Valuation statement

Vægtafgift
Vehicle weight tax

Vækst
Growth

Vækstfonden (now EIFO)
The Danish Growth Fund

Værdiansættelsesmetode
Business valuation methods

Værdikæde
Value chain

Værditab
Loss of value

W.

X.

Y.

Ydelse
Service

Z.

Æ.

Ændringsevne
Ability to change

Ø.

Økonomi
Economics

Økonomisk bæredygtighed
Economic sustainability

Økonomistyring
Financial management

Økonomisystem
Enterprise Resource Planning (ERP) 

Å.

Åbningsbalance
Opening balance

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Annual percentage rate (APR)

Årsafslutning
Year-end

Årsopgørelse
Annual tax statement

Årsrapport
Annual report

Årsregnskab
Annual financial statement

Årsregnskabsloven
Danish Financial Statement Act

Årsresultat
Annual financial results